WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN COLLEGE AND UNIVERSITY?

Đa số các sinh viên Việt Nam sau một thời gian du học trở về đều kết luận một câu rằng “Ở Mỹ, tự học là chính”. Vậy “tự học” ở Đại học Mỹ thật sự như thế nào? Cách học này có thể giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức cần thiết và phát triển bản thân mình được hay không?

Tuy phong cách giảng dạy phụ thuộc nhiều vào trình độ và tính cách của mỗi giáo viên nhưng để phân loại chúng thì có thể xếp vào 4 nhóm chính sau đây:

Nhóm 1: Giảng dạy theo một công thức nhất định. (Structured Inquiry)

Sinh viên sẽ theo sự hướng dẫn tuyệt đối của giáo viên. Cả lớp sẽ cùng giải quyết một vấn đề theo một hướng giống nhau.

Nhóm 2: Giảng dạy theo sự giám sát nhất định (nhưng không hoàn toàn tuyệt đối) (Controlled Inquiry)

Giáo viên sẽ là người chọn ra chủ đề và những tài liệu cần tham khảo. Sinh viên sẽ dựa trên những tài liệu đó để giải quyết vấn đề.

Nhóm 3: Giảng dạy có “định hướng” (Guided Inquiry)

Giáo viên sẽ chọn ra chủ đề. Sinh viên tự tìm tài liệu, tự thiết kế sản phẩm hay tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Nhóm 4: Giảng dạy “có mà như không” (Free Inquiry)

Sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc học, tự chọn đề tài, tài liệu và cách giải quyết theo ý của mình.